Nieuwsbrief 2016-1

Donateursavond 20 november 2015

Op 20 november 2015 was onze jaarlijkse donateursavond. De voorzitter, Joost Adriaanse, verwelkomde de circa tachtig aanwezigen. Hij bedankte de donateurs voor de financiële ondersteuning in het afgelopen jaar, ook voor de vele over-betalingen. Tevens bedankte hij de sponsors van onze activiteiten. Zeker nu de structurele subsidie van de provincie voor onze Stichting door de bezuinigingen dreigt weg te vallen zijn de geldelijke bijdragen van sponsors en donateurs heel hard nodig.

Zoals gebruikelijk gaf hij een terugblik op het achterliggende seizoen. Het was een jaar met volop activiteiten, vele werkzaamheden voor het bestuur, maar ook een jaar waarin de Stichting volop ‘leefde’. Er is een toenemende belangstelling te bespeuren voor ons werk bij organisaties op het gebied van toerisme, erfgoed en landleven. Bijna alle activiteiten verliepen goed. De voorjaarswerkzaamheden, de open dag op Overduin in mei, de oogstdemonstratie in augustus met prachtig weer en zo’n 1200 bezoekers en niet te vergeten de najaar-werkzaamheden met tien spannen paarden op de Zwaakse Weel en ons perceel aan de Grijpskerkseweg te Oostkapelle.

De boerenlandrit was dit jaar een dissonant. Met veel enthousiasme vertrokken we met acht gerijen welgemoed van Overduin. Maar het werd een dramatische tocht met het losbarstende onweer en de harde regen. We mogen dankbaar zijn dat de paarden rustig bleven en we zonder ongelukken konden terugkeren. Hoewel doorweekt van de regen, vergoedde de barbecue in onze schuur veel.

De ploegwedstrijd viel wat tegen door het beperkte aantal deelnemers. Dit heeft het bestuur doen besluiten voortaan het wedstrijdelement achterwege te laten. Het ploegen zal voortaan plaatsvinden bij de najaar-werkzaamheden en voor de liefhebbers in de Wilhelminapolder, maar dan meer als een demonstratie van het ploegen met trekpaarden.

Een bijzonder succes was de Zeeuwse Erfgoed-dag op 26 september. Zo’n 1000 liefhebbers van erfgoed, landschap en natuur bezochten onze boerderij op Overduin en de buiten opgestelde gerijen. Ook onze jaarlijkse vrijwilligers-dag was een mooi gebeuren. We bezochten de scheepswerf van Meerman, de oudste in Zeeland, en het museum in Arnemuiden en sloten de dag af in het vernieuwde dorpshuis de Arne.

Ook was de stichting met trekpaardhouders actief op tal van evenementen zoals Jumping de Weel, de Burgse dag, de folkloristische dag te Middelburg, de dors-dag in Veere, de Kruiningse dag, de feestdag van Natuurmonumenten, het paardenfestijn te Sirjansland, de folkloristische dag te IJzendijke, e.a.

Twee nieuwe bestuursleden mochten we verwelkomen, namelijk Sylvia Maljers uit Serooskerke en Piet Noordzij uit Oost-Souburg. Sylvia zal zich vooral bezighouden met de pr, voorlichting, contacten met VVV en media en onze website. Het bestuur is bezig om de taken en portefeuilles van de afzonderlijke bestuursleden tegen het licht te houden. Daardoor kunnen we tot een evenwichtige takenverdeling komen.

Verder werden een aantal andere zaken van het afgelopen seizoen genoemd zoals de goede contacten met het bestuur van Overduin en met de Stichting Op Goede Gronden, de gereed gekomen documentaire die twee derde prijzen scoorde bij het Film by the Sea festival, de vernieuwde website, de database in opbouw, de restauratie van onze wagens en gerijen, het renovatiewerk van onze werktuigen door Chiel Kloosterman en de nieuwsbrief.

Verder werden de bestuursleden en onze vaste vrijwilligersploeg bedankt, evenals de trekpaardhouders met hun assistenten en jonge aanwas. Er kon steeds in een uitstekende en constructieve sfeer worden samengewerkt. In de vergaderingen kon alles snel en in goed overleg worden geregeld. Drie jonge krachten zijn bereid gevonden om toe te treden als trekpaardhouder, namelijk Ingmar Alewijnse, Erik Schrijver en Sjako Schrijver.

Vervolgens was het de beurt van Eric Leendertse om aan de hand van fotobeelden van zijn activiteiten te vertellen van een jaar rond als trekpaardhouder. Daarna trad Engel Reijnhout, evenals vier jaar geleden, op met zijn boeiende muziek en zang over het aloude Zeeuwse landschap en volksleven.

De fotowedstrijd werd gepresenteerd door Lianne Geluk. Als winnaar kwam naar voren Honny Fassaert uit Terhole. 2e prijs Gerda Neve uit Oostkapelle en de derde prijs was voor onze aller bekende Piet Grim uit ’s Heerenhoek.

Na de pauze werd onze documentaire vertoond. Vervolgens gaf voorzitter Arnd-Jan van Wijk van de Stichting Op Goede Gronden een boeiende presentatie over de doelstelling en activiteiten van deze Stichting.

Nadat Engel Reijnhout opnieuw enkele liederen ten gehore had gebracht werd deze geslaagde donateuravond besloten.

Donateursbijdrage 2016

Evenals vorig jaar treft u bij deze nieuwsbrief aan het verzoek om uw bijdrage voor het jaar 2016 te voldoen. Voor diegene die zijn of haar bijdrage al heeft voldaan geldt dit verzoek uiteraard niet. De minimumbijdrage is evenals vorige jaren € 14,00. U vindt bij deze nieuwsbrief een nota waarop u het rekeningnummer van onze stichting ziet vermeld. De meeste mensen maken hun bijdrage toch al over via internetbankieren.   

Voor uw bijdrage zegt de stichting u hartelijk dank. Met uw steun proberen we onze geplande evenementen ook dit jaar weer uit te voeren. U bent daarbij van harte uitgenodigd. Indien u in uw eigen omgeving mensen weet die wellicht warm te maken zijn voor bezoek aan één van deze activiteiten of die ook donateur willen worden, dan stellen wij dat zeer op prijs.

Voor de volledige informatievoorziening melden wij nog, dat de stichting in het bezit is van een door de belastingdienst verstrekte zgn. ANBI-beschikking: dit betekent dat giften aan de stichting meetellen als aftrekbare giften bij het belastbare inkomen, en zijn schenkingen en legaten vrij van schenkingsrechten en erfbelasting. Dit betekent ook dat wij verplicht zijn al onze activiteiten, financiële gegevens enz. via onze website in de openbaarheid te brengen.

Vandaar dat wij onze jaarrekening 2015 nu ook al kenbaar hebben gemaakt via dit item.

PR en Communicatie

In de vergadering met de trekpaardhouders op 16 februari jl. is het PR.-plan gepresenteerd. Het belangrijkste doel is: het verkrijgen van meer aandacht in de media, waardoor de Stichting meer bekendheid verwerft. Want we willen meer belangstellenden uitnodigen én ontmoeten bij onze evenementen maar ook het aantrekken van nieuwe trekpaardhouders en vrijwilligers is nodig om onze stichting levend te houden. Daarnaast is bekendheid nodig om de nodige financiële middelen aan te trekken in de vorm van subsidies, samenwerking bij evenementen van derden, sponsorgelden en donaties.

Om dit te bereiken zullen we dit jaar nog meer inzetten op de media maar ook worden de filmpjes van werkzaamheden op het land, van de gerijen en de landbouwwerktuigen op onze website gezet. Hierin wordt dan een toelichting gegeven op ‘het ploegen’, ‘het zaaien’ of over ‘de Zeeuws-Vlaamse Phaeton’, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Gezien de financiële situatie van de Stichting willen we dit zo mogelijk kosteloos of in elk geval low-budget doen. Tenslotte zullen we na elk evenement evalueren om te zien of we met het gebruikte publiciteitsmiddel wel of niet onze doelgroep hebben bereikt, om met deze analyse in de toekomst nog betere afwegingen te kunnen maken.

Al eerder gaven we aan dat de financiële situatie van de Stichting niet rooskleurig is. Dat betekent dat we goed naar onze kosten moeten kijken om te zien of we daar iets kunnen besparen. Zo zijn er de frankeerkosten; deze kosten maken een substantieel deel uit van de totale kosten. Daarom hebben we dan ook besloten om dit jaar niet 4 maar 3 nieuwsbrieven uit te brengen. De nieuwsbrieven zullen, zoals u van ons gewend bent, gewoon per post verstuurd worden en op de website geplaatst. Mocht u nu denken “ik lees de nieuwsbrief voortaan wel op de website” dan kunt u dat natuurlijk bij ons melden via ons contactformulier op de website. Voor al het actuele nieuws zullen we de website nog meer gaan gebruiken.

Ons nieuw bestuurslid

Ik wil me even voorstellen als nieuw bestuurslid van het werkend trekpaard.
Mijn naam is Piet Noordzij en ben 60 jaar, getrouwd met Carla en wij hebben een dochter van 23 jaar, Mandy.Ik ben al 40 jaar als hobby bezig met trekpaarden.
Voornamelijk het voorbereiden van de paarden op de keuringen, zowel bij de hengsten als bij de merries. Werkzaamheden zoals het “keurings-klaar” maken van de paarden.
Inmiddels heb ik in de trekpaarden-wereld al een brede kennissenkring opgebouwd en zodoende zullen de meeste trekpaardhouders mij ook wel kennen.
De meeste van de bovengenoemde werkzaamheden verricht ik bij het hengstenstation van André van der Heijden in Zijtaart.
Ik heb nog steeds veel plezier in het bezig zijn en werken met trekpaarden en toen mij gevraagd werd in het bestuur van het werkend trekpaard te komen, heb ik daar positief op gereageerd.
Deze stichting was voor mij onbekend terrein maar de mensen waren mij wel bekend.
Ik zal mij naast de algemene werkzaamheden ook bezig gaan houden met de financiën. Als ik dat onder de knie krijg en er komt geen echte penningmeester boven drijven, ga ik dan het werk van Cor overnemen aan het eind van het jaar. Ik hoop met veel plezier, met het bestuur en de leden van de stichting het werkend trekpaard, te kunnen samenwerken en mijn steentje te kunnen bijdragen aan de te organiseren activiteiten.
Ik reken erop dat dit een fijne tijd zal worden binnen het bestuur en de stichting.

Met vriendelijke groeten,

Piet Noordzij

Data voor onze geplande activiteiten voor het jaar 2016.

Open dag op 19 maart bij Ko Brooijmans Bartelmeetweg 6 te Tholen. Ko zal dan met de kunstmeststrooier in eigendom van de stichting kunstmest strooien op een perceel dichtbij de boerderij. Deze strooier is deze winter aangekocht door de stichting.

Voorjaarswerkzaamheden zullen ook in dit jaar in gemengde vorm te zien zijn. We gaan met de trekpaardenhouders Cees Maurice, Cees Mol en de Gebr’s Schrijver de grond klaar maken voor het zaaien van haver Ook het zaaien zal die dag gebeuren. Dit met onze eigen zaaimachine van het merk Hassia die u dan weer aan het werk kan zien. Dit zal zijn vanaf ongeveer 10.00 uur tot 15.30 uur aan het Groenewegje te ’s Gravenpolder, de landbouwgrond welke grenst aan het spoorlijntje Goes- Hoedekenskerke.

Dit zal zijn indien de weersomstandigheden het toelaten op:

Zaterdag 9 april. Vanaf 10.00 uur tot 15.30 uur ongeveer.

Sjaco de Visser en Alex Krijger zullen ons perceel tarwe van de Zeeuwse Vlegel met onkruideggen bewerken. Dit perceel is gelegen aan de Grijpskerkseweg te Oostkapelle. Dit is pal naast de minicamping van Josè de Buck. Bij de volgende trekpaardenhouders is het eveneens open dag op 9 april. Bart van der Wekken, Heuvelsweg 3, te Kerkwerve       tel: 0111-414771. Erik Leendertse, Vliedberg 35 te Biggekerke  tel: 0118 552358, Ab Paauwe Weelweg 2 tel: 0118-592678 te Gapinge, Ard Blaas, Westhovenseweg 5 te Oostkapelle tel: 0118-581392, W.Duvekot, Boudewijnskerke 52 Zoutelande tel: 06-12118767. Ingmar Alewijnse Van Citterstraat 55, te St. Laurens, tel: 06-53596436. Zij zullen werkzaamheden met trekpaarden uitvoeren op hun eigen bedrijven.

De tijden dat er op de eigen bedrijven gewerkt wordt zijn: 10.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 16.00 uur.

Bij twijfelachtig weer de website van de stichting raadplegen of bellen naar het secretariaat of de te bezoeken trekpaardenhouder.

07 mei 2016 Open dag op onze gehuurde boerderij “Overduin” 11.00 uur tot 15.00 uur.

“Overduin” is gelegen aan de Dunoweg 8 te Oostkapelle. Om daar te komen moet u zich niks aantrekken van het verbodsbord aan de ingang van de lange oprijlaan. De oprijlaan volgen en links aanhouden komt u vanzelf bij “Overduin”. Daar zal men u een plaats aanwijzen om te parkeren. U kunt ook de boerderij bereiken langs de achterkant via de Koningin Emmaweg. Weg van Vrouwenpolder naar Oostkapelle. Aan die kant kunt u ook de auto parkeren.

Maar we zullen in ieder geval u de mogelijkheid geven al onze voertuigen en materialen te bezichtigen die nu alle zijn voorzien van een naambordje met daarop aangegeven de functionaliteit.

Er is koffie en limonade. Gelegenheid om dingen te kopen uit onze PR .wagen waaronder de DVD De Nieuwe Menners, en er is een mogelijkheid een ritje te maken op een Walcherse verenwagen of de Zeeuws-Vlaamse Phaeton.

14 juli en 18 augustus zijn er de Folkloristische dagen in Middelburg. Wij zullen daar aanwezig zijn met trekpaard en onze PR. wagen.

16 juli Folkloristische dag in Yzendyke. Daar aanwezig met de PR. wagen.

Boerenlandrit 28 juli te Walcheren

Vorig jaar hebben wij geprobeerd een rit te maken op Walcheren. Door extreem onweer moesten we daar na een kortstondig optreden een eind aan maken.

We komen in een volgende nieuwsbrief met nadere mededelingen.

Oogstdemonstratie 9-12 augustus, gepland 9 augustus op hetzelfde perceel als vorig jaar.

Als datum is genoemd 8-12 augustus. Dit komt omdat wij onszelf de mogelijkheid willen bieden op meerdere dagen in die week de oogstdemo te houden.

Vandaar dat we nu in eerste instantie kiezen voor 9 augustus, maar mocht dit moeilijk zijn kunnen we die week nog een andere dag prikken waar we van denken dat die dag het wel doorgang kan vinden. Het geheel zal dan via de media en onze website worden gecommuniceerd.

De exacte invulling voor die dag ziet u in een volgende nieuwsbrief.

Najaarswerkzaamheden Zwaakse Weel en Grijpskerkseweg Oostkapelle op 15 oktober.

Dit jaar hopen we te kunnen ploegen met een 12 stuks spannen paarden. Dit verdeeld over de Zwaakse Weel en de Grijpskerkseweg.

Ploegen op 3 september.

Vorig jaar hadden we 7 deelnemers om te ploegen op de door onszelf georganiseerde ploegdag. In overleg is besloten gezien de toch geringe deelname dit in eigen beheer niet meer te doen.

We gaan nu alle trekpaardenhouders uitnodigen om mee te doen op 3 september in de Wilhelminapolder in gezamenlijkheid met de tractoren. In een volgende nieuwsbrief zullen we u hierover wat concreter berichten.

Vrijwilligers-dag 2016.

Op 23 september houden we dit jaar onze vrijwilligersdag. Waar die deze keer gehouden wordt is nog niet zeker, we laten dat u in een volgende nieuwsbrief weten.

Donateursavond op 25 november te Heinkenszand.

Op de laatste vrijdag in november gaan we weer onze donateursavond organiseren. We gaan proberen daar weer een leuke invulling aan te geven. Zeeuwse Sien heeft haar medewerking toegezegd. Reserveert u nu alvast deze datum in uw agenda. We zullen u graag begroeten op deze avond.

Andere activiteiten die in de planning zijn waarbij wij zijn gevraagd of waarschijnlijk nog worden gevraagd:

29-31 juli.   Aanwezig met de carrousel op het   paardenconcours van de Weelruiters te Nisse, ook op 5 tot 7 augustus                                                                                         

Op zaterdag 6 augustus rijden we daar met twee men-wagens met schoven.

Fotowedstrijd.

Vanwege het grote succes gaan we ook dit jaar door met de fotowedstrijd. Ieder die denkt dat de foto gemaakt op een evenement van de stichting mooi genoeg is om mee te dingen met de verkiezing mooiste foto van 2016 wordt van harte uitgenodigd hieraan mee te doen.

Stuur deze in, middels ons e-mailadres wat hier extra voor is aangemaakt naar:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Doet u ook mee aan de RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE?

Onze stichting heeft zich aangemeld voor deze campagne! Alle leden van de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland kunnen hieraan meedoen!

De Rabobank stelt € 150.000,-- beschikbaar voor maatschappelijke-en culturele verenigingen/stichtingen. Door middel van een stemming wordt het genoemde bedrag verdeeld over de aangemelde verenigingen/stichtingen. U begrijpt wellicht dat wij hier een graantje van willen meepikken.

Hoe werkt deze campagne?

Alle leden van de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland ontvangen eind maart a.s. van deze Rabobank een persoonlijk schrijven met een unieke stemcode. Met deze unieke code kunnen de leden van deze bank in de stemperiode van 6 april tot en met 18 april 2016 een vijftal stemmen uitbrengen. Per vereniging/stichting mag men maximaal 2 stemmen uitbrengen op de verenigingen/stichtingen die op de samengestelde lijst zijn geplaatst, dus u kunt meerdere verenigingen/stichtingen steunen.

Afhankelijk van het aantal uitgebrachte stemmen, het bedrag wordt in zijn totaliteit uitgekeerd, kan elke stem rond de € 2,-- betekenen.

Door nu op onze stichting (Stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland) als leden van de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland uw (2) stem(men)uit te brengen, steunt u onze stichting.

Op www.rabobank.nl/wnbleden Rabobank Clubkas Campagne treft u de deelnemerslijst van de verenigingen/stichtingen aan.

U DOET TOCH OOK MEE AAN DE RABO CLUBKAS CAMPAGNE !!!

Schilderen van ons materiaal.

Het vak-centrum schilderen in Goes heeft deze winter voor ons de molenaarswagen en een Walcherse men-wagen geschilderd. Dit is betaald d.m.v. een verkregen subsidie van het Maatschappelijk Fonds van de Rabobank Walcheren-Noord-Beveland. Hartelijk Dank daarvoor!

           

 

 

zeeland

rabo


dierenarts

Website: Elloro