De Stichting heeft ten doel:

Het in standhouden van het werkende trekpaard als een natuurlijke krachtbron in de landbouw, en dit op één of meer daartoe nog oorspronkelijk ingerichte landbouwbedrijven. Verder het in standhouden van het werken met trekpaarden als een levend cultuur historisch monument (behoudsfunctie).

Het onder de aandacht brengen van het cultuurhistorische waarde van trekpaarden in de landbouw en het overdragen van kennis en vaardigheden die samenhangen met het aanwenden van trekpaarden voor landbouwkundige doeleinden. Dit laatste wordt gezien als een educatieve functie, ook in het kader van ontwikkelingssamenwerking.

Het geven van voorlichting en informatie verstrekken over het werkend trekpaard.

Het verwerven en in standhouden van werktuigen en voertuigen en het restaureren van voertuigen welke een cultuurhistorische waarde hebben.

Onze positie in de provinciale culturele infrastructuur zijn tweeledig. In standhouding van cultuurhistorisch erfgoed. Educatieve waarde t.o.v. onderwijs, recreatie, ontspanning en een verbreding van de diversiteit van het culturele aanbod in Zeeland.

De activiteiten van de Stichting zijn normaliter als volgt:

In de maand april van elk jaar is er op een zaterdag open dag bij alle trekpaardhouders. Iedere geïnteresseerde kan dan kennis nemen van de voorjaarsaktiviteiten op de landbouwbedrijven. Ook bewerken we twee stukken grond, 1 perceel in Oostkapelle en 1 perceel in de Zwaakse Weel (Natuurmonumenten), waarop we elk jaar een ander gewas telen. Tijdens de open dagen zijn daar ook altijd een 5-tal trekpaardhouders aan het werk.

De tweede dinsdag van augustus is er een oogstdemonstratie in Zeeland. Demonstratie van hoe een tarweoogst anno 1900 werd binnengehaald, ook het ploegen, eggen, dorsen, paarden van nieuwe hoefijzers voorzien enz. worden dan getoond. Ongeveer 1.500 bezoekers zijn op zo'n dag getuige van deze werkzaamheden.

Verder is er in de maand oktober wederom een open dag bij alle trekpaardhouders in Zeeland. Dan zijn de trekpaardhouders op het land om alle belangstellenden de najaarswerkzaamheden te tonen. Ook op de percelen in Oostkapelle en de Zwaakse Weel zijn dan trekpaardhouders actief.

Elk najaar organiseert het bestuur een vrijwilligersdag voor de aangesloten trekpaardhouders en hun helpers. Tevens voor alle vrijwilligers welke een bijdrage leveren aan onze Stichting op welke manier dan ook.

Eind november is er jaarlijks de zgn. 'donateursavond'. Tijdens deze avond die vnl. voor sponsors en donateurs wordt gehouden, geeft de Stichting openheid van zaken over aktiviteiten van de Stichting, is er een lezing, film of voordracht over het werk in en om de boerderij.

Verder bezoeken we met de promotiewagen van onze Stichting verschillende folkloristische dagen en paardenevenementen.

De Stichting heeft ongeveer 400 donateurs, wij bereiken met onze aktiviteiten een breed publiek van vele duizenden op jaarbasis en daarom denken wij dat we een waardevolle bijdrage leveren aan de cultuuruitingen in de provincie Zeeland.

Website: Elloro