Beleidsplan

 

Beleidsplan Stichting het Werkend Trekpaard

1. De Stichting wil uitvoering geven aan haar doelstelling om het werkend trekpaard in stand te houden. Eeuwen lang draaide vroeger bijna alles om het trekpaard, bepaalden trekpaarden het beeld van het Zeeuwse landleven, vormden man en paard een twee-eenheid in het Zeeuwse landschap en werd met 2, 3 en 4 spannen van het vroege voorjaar tot het late najaar met paarden op het land gewerkt in het vaste ritme van zaaien, oogsten en ploegen. In samenwerking met haar aangesloten trekpaardhouders wil de Stichting dit levend erfgoed in stand houden op de bedrijven van de aangesloten trekpaardhouders. Daarnaast probeert de Stichting gronden te verwerven waarop de oorspronkelijke werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

2. De Stichting wil de kennis en kunde om met trekpaarden om te gaan en hiermee het land te bewerken in combinatie met traditionele voer- en werktuigen overbrengen op volgende generaties. Ze wil de belangstelling hiervoor actief stimuleren door haar jaarlijkse activiteiten en evenementen, documentaire, website, databank en projecten met educatieve instellingen.

3. De Stichting wil het werken met traditionele werktuigen en het in stand houden daarvan actief bevorderen. Ze doet dit door middel van beheer van haar collectie authentieke voer- en werktuigen, het bewerken van het land tijdens de jaarlijkse activiteiten volgens de arbeidskalender van Zwagerman en het geven van toelichtingen tijdens de open dagen en demonstraties.

4. De Stichting organiseert jaarlijks een vast patroon van activiteiten en evenementen waarbij de aangesloten trekpaardhouders met hun trekpaarden en de traditionele voer- en werktuigen het land bewerken. De vaste activiteiten zijn:
 de voorjaarswerkzaamheden op de boerenbedrijven van aangesloten trekpaardhouders en het bij de Stichting in bruikleen gegeven perceel landbouwgrond van natuurmonumenten aan de Zwaakse Weel.
 de open dagen op zaterdagen in het voorjaar en het najaar in en rondom de door de Stichting gehuurde boerenschuur van het landgoed Overduin te Oostkapelle en op een aantal landbouwbedrijven en het in bruikleen gegeven perceel landbouwgrond van Natuurmonumenten; iedere geïnteresseerde kan dan kennis nemen van de activiteiten van de Stichting en haar aangesloten trekpaardhouders.
 de boerenlandrit in juli in een van de gebiedsdelen van Zeeland, waarbij door de gezamenlijke trekpaardhouders een rit gereden wordt met door de trekpaarden bespannen authentieke huif- en menwagens.
 de oogstdemonstratie in augustus in een bij toerbeurt te kiezen Zeeuwse gemeente, waarbij met inzet van de trekpaarden van de trekpaardhouders het koren wordt gemaaid, gedorst, gezwingeld e.d. en het land wordt geploegd en geëgd.
 de ploegwedstrijden in een bij toerbeurt te kiezen Zeeuwse gemeente.
 deelname met trekpaarden en voertuigen uit de collectie van de Stichting aan folkloristische en toeristische evenementen in het zomerseizoen.
 bezoeken met de promotiewagen van de Stichting van de folkloristische dagen en paardenevenementen in een aantal plaatsen in Zeeland.
Het bestuur stelt in haar januari-vergadering een tijdschema vast van de in dat jaar te houden activiteiten, de data en de locaties. De opzet is de evenementen zichtbaar te laten zijn vanaf de openbare weg, dus in het open landschap.

5. De Stichting wil een verbinding leggen tussen de cultuurhistorische kant van de landbouw (werken met het traditionele Zeeuwse trekpaard en authentieke voer- en werktuigen) en de waarde die dit kan brengen voor het landschap. Daarbij wordt gestreefd naar verrassende elementen in het landschap met een relatie tot de landbouw en de cultuurhistorie, die de beleving van het agrarische landschap intensiveren.

6. Het geeft het bestuur zorgen dat dit levend culturele erfgoed slechts fragmentarisch vastligt voor het nageslacht. Het wil het unieke van dit erfgoed vastleggen in o.a. een documentaire. In de documentaire wordt vastgelegd de geschiedenis van het Zeeuwse trekpaard, het werk van de huidige trekpaardhouders, het bewerken van het land door het trekpaard, het gebruik van het werkpaard in combinatie met de authentieke voerwagens, huifkarren, werktuigen en gereedschappen. Gedurende een volledig kalenderjaar (te starten bij de voorjaarswerkzaamheden) zal de cyclus van het boerenwerk met trekpaarden op de boerderij (overeenkomstig de arbeidskalender Zeeuws landbouwbedrijf) op deze wijze worden vast gelegd. Het streven is met de documentaire ruimschoots in de publiciteit te komen. Hierbij zullen de namen van de subsidieverstrekkers in beeld worden gebracht.

7. Het bestuur wil uitvoering geven aan het door haar vastgestelde promotieplan. Als eerste zullen een vernieuwde website en een database worden opgepakt.

8. Drie maal per jaar wordt een Nieuwsbrief opgesteld met vermelding van activiteiten, evenementen en verder nieuws van de Stichting. Deze wordt verspreid onder de donateurs en vrijwilligers die bij de Stichting zijn betrokken. De Nieuwsbrieven worden ook op de website gepubliceerd.

9. Het bestuur wil actief jonge aspirant-trekpaardhouders en vrijwilligers werven in verband met de toenemende vergrijzing van de bij de Stichting betrokkenen. De aanwas van jonge mensen die met trekpaarden kunnen omgaan en hiermee het land kunnen bewerken zal de komende jaren een eerste prioriteit zijn.

10. Het bestuur wil de samenwerking met de Stichting Op Goede Gronden voortzetten en op deze wijze gezamenlijke activiteiten ontplooien.

11. Samen met de Stichting Zeeuwse Ploegkampioenschappen zal worden gestreefd opnieuw gezamenlijke kampioenschappen voor het ploegen met trekpaarden, nostalgische tractoren en moderne tractoren voort te zetten.

12. Wat betreft de collectie werk- en voertuigen en gereedschappen streeft het bestuur naar selectieve verwerving. Nieuwe aanwinsten dienen een aanvulling te zijn voor de collectie en in goede staat te verkeren. Het onderhouden en restaureren van voer- en werktuigen heeft permanent de aandacht van het bestuur en haar vrijwilligers.

13. Met onderwijsinstellingen, het Scalda onder andere, zullen de mogelijkheden worden nagegaan van het betrekken van het werkend trekpaard in de onderwijsactiviteiten om op deze wijze kennis en vaardigheden die samenhangen met het aanwenden van trekpaarden voor landbouwkundige doeleinden over te dragen. Deze educatieve functie ziet het bestuur ook in het kader van ontwikkelingssamenwerking.

14. Met de regionale dag- en weekbladen en Omroep Zeeland zal frequent contact worden onderhouden om de activiteiten en evenementen van de Stichting onder de aandacht van de Zeeuwse bevolking te brengen.

15. Het blijkt steeds meer dat de activiteiten van de Stichting en met name de georganiseerde evenementen en demonstraties en deelname aan folkloristische dagen een belangrijke aantrekkingskracht uitoefenen op het toerisme. Het bestuur wil met de provinciale en regionale VVV’s overleggen op welke wijze de Stichting kan zorgen voor toeristische trekpleisters op de dagen waarop de evenementen van de Stichting plaatsvinden.

16. Om de onderlinge band te versterken en als blijk van waardering voor de getoonde inzet wordt jaarlijks in het najaar een vrijwilligersdag voor de aangesloten trekpaardhouders en hun helpers, alsook voor alle vrijwilligers die een bijdrage leveren, gehouden.

17. In november is de jaarlijkse donateuravond voor donateurs, trekpaardhouders en sponsoren. Daarbij geeft de Stichting openheid van zaken over haar activiteiten en is er een lezing, film of voordracht over het werk in en om de boerderij.

Website: Elloro